جمعه 10 اسفند ماه 1396 برای اولین بار شب با مامانی و بابایی در تهران رفتیم بیرون. مقصد پاساژ معین مال بود که به خونه فعلی شما نزدیک هست.

قبل از این هم 4 شنبه 8 اسفند رفتیم مطب دکتر یوسفی تا شما رو ویزیت کنن. 2 شنبه 13 اسفند هم رفتیم مطب خانم دکتر نجات. به غیر از این ها در تمام مدتی که تهران بودی تا به امروز موفق نشدیم از خونه بزنیم بیرون.