عزیز دلم متوجه شدیم که شما میتونی وسایل با دستای نازنینت بگیری. این فیلم مربوط به دیروز هست.به علاوه همش سعی داری همه چیز بخوری و با دهانت تست کنی. چند وقتی هم هست که پستونک با دستت از دهان بیرون میاری و دیگه رهاش نمیکنی.

امروز هم وقتی به شکم خوابوندیمت و دستام پشت پات نگه داشتم؛ تونستی خودت سینه خیز جلو ببری و حسابی شگفت زدمون کردی. 

دو روزی هست که سرما خوردی. اما پسر شجاع و قوی خودمی که خیلی خوب مقاومت کردی. همین سرما اما مامان حسابی از پا درآورد، طوری که 14 فروردین بابا رفت سر کار ولی مامان دووم نیاورد و ازش خواست مرخصی بگیره بیاد خونه. خلاصه که پسر شجاع، قوی و دوست داشتنی مایی. 

الهی که همیشه سلامت باشی. نمیتونی تصور کنی دیدن خنده هات و در آغوش گرفتنت چقدر لذت بخشه.

مامان عاشقته عزیزم.