این تصویر مربوط به سونوگرافی غربال گری دوم هست که دقیقا 5 ماه قبل از تولد شما انجام شد و همون روز بود که فهمیدیم شما یه گل پسری. خیلی روز قشنگی بود. یه پسر ناناز تو تصویر و فیلم دیدیم که لم داده و حسابی آرامش داره. انگار از اون داخل برای ما دست تکون میدادی.