امروز گل پسر واکسن زدیم. وقتی خانم آمپول به رون پای کپلیت زد خیلی آقاوار و شجاع رفتار کردی. یه ناراحتی 2 ثانیه ای و تمام! فک کنم مامانی خیلی بیشتر دردش اومد. قربون شجاع بودن و آقا بودنت برم من. 

این عکس ها تست پیراهن پسرونه هست که غروب همون  روز  واکسن انجام شد.

عاشقتم.

و اینم یه عکس دیگه  از شما.